czwartek, 21 października 2010

GALERIA BYLE JAKOŚCI GALERIĄ JAKOŚCIGalerie internetowe

            Większość właścicieli galerii internetowych swą przygodę rozpoczęło od hobby. Ograniczony personel, czas i środki determinują poziom jakości usług i kierunki rozwoju, Alternatywnym źródłem prezentacji i sprzedaży w sieci sztuki i rękodzieła stają się autorskie blogi i fanpage na fb. Orientacja na przetrwanie ekonomiczne i generowanie popytu kształtuje przeciętny wizerunek galerii i portali internetowych pośredniczących w popularyzacji oraz sprzedaży sztuki, rękodzieła artystycznego, itd. Choć galerie rozwijają się, rozbudowują i wprowadzają zmiany estetyczne oraz inne mające na celu usprawnienie działania witryn, na próżno doszukiwać się w nich dążenia do doskonałości, czy uniwersalnych wzorców jakości wizualnej. Tematyka sieciowych galerii zdominowana jest przez rynek mody, a blogerzy i właściciele starają się podążać za aktualnymi trendami, nowinkami, lub promują asortyment niszowy. Tematyka blogów jest dla odmiany bardzo zróżnicowana i można w nich odnaleźć wiele cennej wiedzy o uniwersalnym znaczeniu dla samodoskonalenia.

Z wewnętrznej analizy badawczej polskiego środowiska galerii i blogów (przeprowadzonej latem 2010 r. na potrzeby badań jakości wizualnej) wynika, że społeczność galerii internetowych jest świadoma swoich wad, ale bezradna wobec wysokich wymagań. Innymi słowy, każdy orze jak może, żeby nie utonąć. Badano potencjał kultury net art do kreowania wzorców jakości, świadomość projakościową środowiska sztuki użytkowej i rękodzieła oraz opnię publiczną na temat stanu sfery wizualnej.

Na rysunku poniżej zilustrowano analizę słabych oraz mocnych stron galerii internetowych w kontekście działań projakościowych  

Rys. 1 Analiza SWOT galerii internetowych
Źródło: Opracowanie własne, z wykorzystaniem fot. D. Klimczak

Zgodnie z analizą SWOT, galerie internetowe posiadają przewagę słabych stron nad mocnymi, ale funkcjonują w przyjaznym dla siebie otoczeniu. Dzięki rozwojowi sieci komunikacji multimedialnej utrzymują pozycję na rynku, który przenosi się do świata wirtualnego. Tam, gdzie walutą staje się nasz czas i uwaga, trwa neuromarketingowa wojna na słupki z wynikami. Największą słabością otoczenia wewnętrznego galerii i całego środowiska kreacji wizualnej jest brak filozofii jakości, która stała by się podstawą działania. Szanse, jakie daje otoczenie zewnętrzne wykorzystuje się w powierzchowny sposób. Warto zwrócić uwagę na chęć galerii do upodabniania się na wzór blogów, aby przyciągnąć i utrzymać uwagę odbiorców. Obraz, który wyłania się ze SWOT ogranicza motywację galerii do wyłamania się z reguł społecznej ekonomii. Można powiedzieć, że zajmują się quasi potrzebami i quasi wzorcami, które w rozumieniu obrazowym są zniekształcone i nierozwojowe w obliczu aktualnych potrzeb i wyzwań (jeszcze nieuświadomionych).  

Popularne galerie internetowe w Polsce i za granicą, polskie portale (choć istnieją dużo krócej od zagranicznych)  dość prężnie rozwijają się od strony neuromarketingowej. Z punktu widzenia oceny jakości wizualnej przyczyniają się do powiększania "śmietniska wizualnego", promują rzeczy nieistotne, powielane w nieskończoność i do znudzenia. Zachodzi potrzeba poszerzenia horyzontu trendów o architekturę zdrowia, harmonii z naturą, ciągłego doskonalenia, poszukiwania innowacji także w modzie, wzornictwie, wystroju i dekoracji wnętrz oraz zdobnictwie. Te hasła nakreślają obraz nowej jakości życia i warto je promować z pożytkiem własnym i ogólnym. Wiedza o atrybutach jakości wizualnej może diametralnie zmienić sposób postrzegania świata jako systemu powiązanych ze sobą elementów. 

Wymagania systemowe

Przede wszystkim, galerie zagraniczne wymagają i oferują więcej danych, statystyk i funkcji płatnych związanych z layoutem, moderacją i bezpieczeństwem strony. 
Profile użytkowników udostępniają znacznie szerszy zakres funkcji moderatorskich: 
m.in. personalizacji, edycji, monitoringu. Moderatorzy są obecni aktywnie, zaangażowani w swoją funkcję i komunikatywni. Regulaminy grup ściśle określone i egzekwowane, szczególnie pod kątem kultury wypowiedzi. Krytyka tylko w merytorycznym tonie, mile widziana raczej na życzenie autora. Estetycznie często mają bardziej opływowe kształty i wysmakowane dodatki autorskie.

Poniższe schematy są fragmentami analizy wyników ankiety przeprowadzonej m.in. w celu zebrania opinii publicznej na temat sytuacji w Polsce. Większość ankietowanych negatywnie ocenia przeciętny poziom jakości otoczenia wizualnego, kierunki i obszary rozwoju galerii pod względem promowanych treści, wartości, innowacji. Nie mamy zaufania do sztuki współczesnej ani przekazu, jaki niesie obecnie kultura.

Wnioski dotyczące obserwacji ogolnego stanu wiedzy o jakości wizualnej 
 • Zachodzi potrzeba integracji dostępnej wiedzy i opracowania strategii poprawy jakości organizacji, działania i rozwoju świadomości na temat wpływu jakości wizualnej na umysł człowieka i jego rozwój psychofizyczny
 • Respondenci mają problem z identyfikacją pojęcia jakości wizualnej, postrzeganiem otoczenia wizualnego w sposób systemowy, holistyczny i procesowy. Wykazują  chęć poszerzenia swej wiedzy i umiejętności, szczególnie za darmo. Wiele osób wybiera warsztaty rozwoju osobistego, aby zainicjować w swoim życiu pozytywne zmiany
 • Niezależnie od stopnia wdrożenia w obszar problematyki jakości wizualnej, opinie ankietowanych pokrywają się z obserwacją desk research
 • Niestety, równocześnie nie tylko badani uczestnicy wykazują bierną postawę wobec problemów jakości sfery wizualnej, przy jednoczesnym entuzjazmie dla samej inicjatywy doskonalenia siebie i otoczenia w harmonii z naturą 
 • Ankietowani raczej nie są zadowoleni z obecnego stanu rzeczy, jednak mniejszość odczuwa potrzebę podjęcia działań osobistych, gdyż reszta nie spodziewa się, iż możliwe jest powszechne wprowadzenie "utopijnych zasad", lub nieznacznie przyczyni się do ogólnej poprawy jakości otoczenia wizualnego (podobnie jak świadomość ekologiczna niewiele egzekwuje w kwestiach ekologii) 
 • Wagę nowatorskiego przedsięwzięcia opartego na inicjatywie społecznej bagatelizują także zawodowe środowiska akademickie, podobnie jak instytucje medialne, błędnie kierujące się priorytetem ekonomicznym (energia i jakość jest za darmo, ale wymaga czasu, uwagi, zaangażowania i wysiłku)
 • Wnioski przedstawione poniżej uzasadniają tezy badawcze, które w centrum rozważań stawiają prawidłowy rozwój psychofizyczny człowieka dominowany informacjami napływającymi z otoczenia wizualnego. Konieczność głębokiej, wielopoziomowej rewizji postrzegania jakości życia zależy od umiejętności głębszego wglądu w procesy nią sterujące na poziomie kwantowym
 • Wkład blogosfery w 

Wnioski o  środowisku galerii internetowych

Zdecydowana większość badanych uważa, iż ogólne tendencje odbiorców sztuki użytkowej są na niskim poziomie jakości z braku umiejętności głębszej interpretacji. Potrzeba kreuje popyt, a póki pozostaje nieuświadomiona to nie ma popytu. Chodzi o brak akcentu w edukacji powszechnej położonego na rozwijanie samodzielnego myślenia, myślenia dywergencyjnego, skojarzeniowego, twórczego. Każdy doskonali się na własną rękę i inaczej odkrywa prawdę o rzeczywistości. Emocje wokół piękna, estetyki i wartości są pojęciami względnymi i ulotnymi, ale energia podlega niezmiennym prawom natury.

Trudno ocenić początkowe szanse inicjatyw projakościowych, ale zdecydowana większość respondentów uważa, że byłoby bardzo dobrze, gdyby społeczeństwo "zaraziło się" pozytywnymi ideami harmonizującymi z naturą. W wypowiedziach podkreśla się trud, jakiego wymaga zmiana podejścia na holistyczne. 

Za najciekawsze panele warsztatowe ankietowani uznali:
§               Grafika i fotografia artystyczna jako dziedziny (20%)
§               Prawo autorskie. Plagiaty. Polityka bezpieczeństwa sztuki użytkowej w sieci (62%)
§               Spotkania warsztatowe z artystami  (52%)
§               Elementy historii jakości wizualnej (34%)
§               Projektowanie stron www (40%)
§               Wystawy i spotkania autorskie (69%)
§               Angielski w kreacji wizualnej (native speaker) (47%)
§               Vademecum foto sprzętu i podstawy edycji fotografii (87%)
§               Problemy DTP (63%)
§               Fotografia analogowa, reklamowa –Vademecum profesjonalisty (16%)czwartek, 14 października 2010

KONFERENCJA w Toruniu: Prezentacja PROGRAMU PROMOCJI JAKOŚCI W SZTUCE WIZUALNEJ

PROGRAM PROMOCJI JAKOŚCI                                    W SZTUCE WIZUALNEJ                                                       na Konferencji 2010


VI Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowej z Udziałem Gości Zagranicznych pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych”.
Temat planowanych obrad :
Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 X 2010 r. w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu. Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz dyrekcja Gimnazjum i Liceum Akademickiego.


———————
Celem konferencji będzie wymiana informacji i doświadczeń w zakresie badań i praktyki edukacyjnej związanej z zagadnieniami zdolności i twórczości. Proponujemy poniższe tematy i zagadnienia:
 1. Zdolności ogólne, kierunkowe, twórcze jako potencjalność jednostki
 2. Procedury identyfikacji i diagnostyki zdolności
 3. Rodzaje i rozwój zdolności poznawczych, kierunkowych, twórczych
 4. Rodzaje twórczości
 5. Koncepcje zdolności
 6. Strategie i programy kształcenia uczniów zdolnych (od przedszkola po studia wyższe)
 7. Programy stymulujące rozwój zdolności twórczych
 8. Rozwój społeczno-emocjonalny osób szczególnie zdolnych
 9. Osoby zdolne z problemami w uczeniu się
 10. Nieadekwatne osiągnięcia uczniów zdolnych
 11. Opieka pedagogiczna i psychologiczna nad szczególnie zdolnymi
———————
Organizatorzy:
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
———————

———————
Kontakt tel.: (0-prefix-56) 655-55-60 (sekretariat GiLA)
e-mail: joanna.gc@wp.pl (sekretarz konferencji)

Przewodnicząca Komitetu Programowego
prof. dr hab. Wiesława Limont
Sekretarz naukowy konferencji
mgr Joanna Cieślikowska
——————————–
Program szczegółowy:
Piątek
15 października 2010 r.

OBRADY w AULI UMK
ul. Gagarina 11, Toruń
Sobota
16 października 2010 r.

OBRADY w Gimnazjum i Liceum Akademickim ul. Szosa Chełmińska 83, Toruń
9.00 – 10.00Rejestracja uczestników10.00 – 10.45Wykład plenarny
prof. Krzysztof Szmidt

„Twórczy Zachód, twórcza Polska? Rozważania o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach rozwoju kreatywności”
10.00 – 10.15Otwarcie konferencji
10.15 – 11.35
Wykład inauguracyjny
prof. Klaus Urban

„Odpowiedzialna kreatoligencjaÒ jako kompetencje dla przyszłości. Podejście integralne”
10.45 – 11.10Przerwa na kawę
i poczęstunek
11.35-12.00Przerwa na kawę11.10 – 13.10Obrady
w równoległych sekcjach

Sekcja 1
„Uwarunkowania rozwoju twórczości”

Sekcja 2
„Uczeń zdolny, jego rodzina, szkoła, nauczyciele”
12.00-13.20Wykład plenarny
prof. Joan Freeman

„Losy zdolnych. Co się zdarza, kiedy dzieci zdolne dorastają”
13.25- 14.00Prezentacja:Kujawsko-Pomorski System Wspierania Zdolności i Talentów
mgr Iwona Waszkiewicz
Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty
mgr Ilona Zduńczuk
KP CEN w Bydgoszczy
13.10 – 14.00Przerwa na obiad
14.00-14.30Przerwa na kawę i poczęstunek14.00-15.30Obrady
w równoległych sekcjach

Sekcja 3
„Zdolności artystyczne”
Sekcja 4
„Wokół dobrej praktyki szkolnej”

Sekcja 5
„Psychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia zdolnego”
14.30 – 16.00Panel dyskusyjny

(prof. Krzysztof Szmidt, mgr Arkadiusz Stańczyk, mgr Maria Mach,
mgr Danuta Szymańska-Al Samarrai)
18.30Uroczysta kolacja15.30Zamknięcie konferencji
——————————–
16 X 2010 r. – godz. 11.10-13.10
Sekcja 1. „Uwarunkowania rozwoju twórczości”
Marcin Jaworski: „Bunt, twórczość, kultura popularna”
Aleksandra Chmielińska: „Twórczość jako źródło szczęścia. Koncepcje psychologii pozytywnej a praktyka psychoedukacji”
Monika Wróblewska: „Poziom inteligencji emocjonalnej a zdolności twórcze”
Ewa Wiśniewska: „Stymulowanie zdolności twórczych poprzez trening – wyniki badań eksperymentalnych”
Małgorzata Makiewicz: „Matematyczne zdolności twórcze uczniów gimnazjów”
Dominika Jastrzębska: „Wyobraźnia i zdolności twórcze a inteligencje wielorakie dzieci w wieku przedszkolnym”
Ewelina Szwałek: „Warsztaty twórcze jako aktywizacja twórczego rozwoju dzieci i młodzieży”
Agnieszka Szpak: „Zdolności twórcze uczniów dyslektycznych – diagnoza i implikacje edukacyjne”
Dorota Kulesza: „Szkolna Liga Twórczości – systemowe wspieranie kształtowania postawy twórczej w Gimnazjum Niepublicznym w Zabierzowie Bocheńskim”
Sekcja 2. „Uczeń zdolny, jego rodzina, szkoła, nauczyciele”
Maria Ledzińska: „Uczestnicy olimpiad przedmiotowych w procesie rekrutacji na studia uniwersyteckie”
Beata Dyrda: „Uczniowie o wysokich osiągnięciach, uczniowie zdolni, uczniowie twórczo myślący, czyli o różnicach w funkcjonowaniu dzieci zdolnych w szkole”.
Anna Przybylska: „Świat dziecka, które widzi dalej i wyżej…”
Ewa Antonina Muzioł: „Teoretyczno-empiryczny model kształcenia ucznia zdolnego w Polsce”
Maria Łojek: „Konstrukcja podmiotu w procesie edukacyjnym”
Aldona Małyska: „Uczelnia wyższa szkołą twórczego (samo)rozwoju studentów”
Joanna Orda: „Nauczyciel twórcą intencjonalnym”
Małgorzata Siekańska: „Środowisko rodzinne a rozwój zdolności sportowych”
——————————–
16 X 2010 r. – godz. 14.00-15.30
Sekcja 3. „Zdolności artystyczne”
Bernadeta Didkowska: „Jak poszerzanie zakresu postrzegania może być edukacją ku twórczości”
Katarzyna Kołomańska alias KEIT:
„Program promocji nowoczesnych standardów jakości w Sztuce Wizualnej”
Barbara Kaczorowska: „Projekt edukacyjno-artystyczny Bestiariusz
Urszula Gembara: „Style aktualizacji siebie u studentów o różnym poziomie osiągnięć artystycznych”
Magdalena Janota-Bzowska: „Atelier artystyczne a wspieranie zdolności uczniów”
Elżbieta Frołowicz: „Rozwój muzyczny dziecka wczesnoszkolnego i jego stymulacja”
Andrzej Krzywka: „Fantazyjne zdolności rzeczywistości”
Sekcja 4. „Wokół dobrej praktyki szkolnej”
Arkadiusz Stańczyk: „Gimnazjum i Liceum Akademickie jako organizacja ucząca się”
Izabela Deptuła: „Od zabawy do dojrzałości. Kilka refleksji na temat gazety szkolnej”
Małgorzata Augustynowicz, Paweł Chariasz, Renata Drozdowska, Mariusz Kamiński,
Bożena Kmiecik, Anna Rygielska, Arkadiusz Stańczyk, Anna Zaklikiewicz: „Nauczanie przez działanie, czyli dlaczego lubimy pracować metodą projektów”
Janusz Polakowski: „Aktywność fizyczna wychowanków internatu ZS UMK GiLA w Toruniu”
Małgorzata Stańczak: „Możliwości rozwoju zdolności uczniów w szkole zawodowej”
Lidia Pasich: „Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w projekcie edukacyjnym Taki jak Mozart
Anna Róża Makaruk: „Repertuar oddziaływań nauczycielskich służących rozwijaniu potencjału informatycznego uczniów gimnazjum”
Sekcja 5. „Psychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia zdolnego”
Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk: „Psychologiczne problemy uczniów uzdolnionych artystycznie”
Kamila Lasocińska: „Dylematy życia codziennego osób uzdolnionych artystycznie”
Anna Gluska: „Sytuacja psychologiczna utalentowanych uczniów szkół muzycznych na przykładzie Klasy Talentów w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy”
Anna Mróz: „Rola wzmożonej pobudliwości emocjonalnej w pełnym rozwoju osób zdolnych”
Katarzyna Śliwińska, Wiesława Limont, Joanna Dreszer: „Wzmożona pobudliwość psychiczna, a temperament uzdolnionych uczniów”
Maciej Kołodziejski: „Testy Erwina E. Gordona w identyfikacji ucznia (nie tylko) zdolnego”