niedziela, 25 października 2015

Holograficzny obraz rzeczywistości – otoczenie wizualne człowieka

Truman Show, źródło: Google

 „Wirusowa Infekcja Myśli
Słowa kreują własne imperatywy
Wokół mnie nieusuwalna paranoja
Nagina do oporu masowe opętanie (…)”
Keit


Wstęp

Holografia, czyli otrzymywanie obrazów trójwymiarowych jest działem optyki stosowanej. W ujęciu tradycyjnym dotyczy uzyskiwania obrazu holograficznego poprzez zapis i odtwarzanie hologramu. W ujęciu fizyki kwantowej istnieje hipoteza na temat holograficznego doświadczania projekcji rzeczywistości, które polega na tym, że żyjemy w iluzorycznym świecie, takim jaki zdolni jesteśmy obserwować, pojmować oraz zaprojektować. Koncepcja holograficzna jako dekodowanie pól energetycznych przez ludzki umysł do postaci trójwymiarowego obrazu (czyli fizycznej rzeczywistości), stanowi najgłębszy i najbardziej skomplikowany aspekt badawczy jakości w otoczeniu wizualnym człowieka.
Holograficzny obraz rzeczywistości jako otoczenie wizualne człowieka zwraca uwagę na nową rangę kreowania jakości życia. Świadomość istnienia struktur energoinformcyjnych, które pochłaniają ludzką energię ma istotny wpływ na decyzje, które na co dzień podejmują jednostki. Dotyczy to problemu przekazywania własnego czasu i uwagi konkretnym sferom oraz działaniom. Sterowanie procesem decyzyjnym jednostek ma decydujący wpływ na siłę struktur organizacyjnych, w których żyje i rozwija się człowiek. To z kolei wpływa na to, co uważamy za możliwe i niemożliwe, prawdziwe lub nieprawdziwe.
Profesor Igor Ashmanov, rosyjski ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, zwraca uwagę na obecność „flory i fauny psychicznej” rozumianej jako rzeczywistość zaprojektowaną poprzez rozmaite wydarzenia informacyjne, w środowisku człowieka. Wprowadza pojęcie „wirusa mózgu”, które może być używane jako model pozwalający na opisanie i zrozumienie zjawisk obserwowanych na froncie wojny informacyjnej [1].  
Aby lepiej pojąć wielowymiarowe działanie fal (zmiany fazy świetlnej), ich częstotliwości oraz manifestację w postaci projekcji audiowizualnej, nie wystarczy tradycyjne wyjaśnienie procesu czym jest hologram i w jaki sposób powstaje. Jest ono jednak niezbędne, aby uświadomić sobie potęgę holowizji oraz możliwości jej wszechstronnego zastosowania. Istotna staje się wiedza na ten temat, oraz o metodach ochrony umysłu przed szkodliwym wpływem wykorzystania częstotliwości w celu manipulacji.
W książce "Niebo z Hatorami" możemy przeczytać, że hologram to "pole energetyczne stworzone w danym wymiarze. W wirtualnym świecie można poznać i doświadczyć jego rzeczywistość bardzo realnie. Kiedy zrozumiesz to pole i rozpoznasz zasady gry ustalone w tym hologramie, w końcu dostrzeżesz, że jest iluzją, a dzięki poznaniu prawdy, będziesz w stanie je opuścić. Na przykład, w celu stworzenia nowego pola w nowej wyższej sferze wymiarowej". Ważne jest, aby rozróżnić prawdę i rezonować z tym, co do niej prowadzi. Dzięki temu, możliwa jest transformacja wszelkiego negatywizmu w pozytywny obraz rzeczywistości - tej najpiękniejszej, jaką jesteśmy sobie w stanie wyobrazić i w niej zamieszkać.
Warto zdawać sobie sprawę z tego, że hologramem może być także człowiek. Istota, której dusza została skasowana, a który "żyje" w pamięci komórkowej, będzie realny jak prawdziwy. 


Mechanizm działania hologramu w ujęciu tradycyjnym

Widzenie przestrzenne możliwe jest tylko wtedy, gdy człowiek lub zwierzę patrzy na świat parą oczu. Obrazy, jakie padają na siatkówkę jednego i drugiego oka, nieco się różnią ponieważ oczy są od siebie oddalone. Każde oko patrzy na obserwowany obiekt pod innym kątem.  Te dwa różne obrazy trafiają do mózgu, który analizuje różnice, jakie występują pomiędzy dwoma obrazami i na ich podstawie wylicza odległość, w jakiej znajduje się przedmiot obserwacji [3]. Istnieje wiele innych wskaźników informujących mózg jak patrzeć trójwymiarowo. Technika obrazowania oddająca wrażenie widzenia przestrzennego reprezentującego nie tyko kształt i kolor obiektów, ale także ich wzajemnie zależności przestrzenne, odległość od obserwatora i głębię sceny to stereoskopia [5]. Przy pomocy jednej z wielu technik 3D przedstawia się lewy obraz  lewemu oku a prawy – prawemu. Połączenie tych dwóch obrazów w jeden obraz trójwymiarowy przestrzenny nazywa się obrazem cyklopowym, ponieważ wrażenie jego odbioru jest takie, jakby widziany był przez jedno „trójwymiarowe oko” umieszczone u nasady nosa [5].

Sposoby odwzorowania trzeciego wymiaru:
-       stereopary oglądane przez stereoskop lub fotoplastikon,
-       stereopary oglądane metodą prostoglądu (zez rozbieżny),
-       metoda anaglifowa,
-       metoda migawkowa,
-       metoda projekcji filmowej przez filtry polaryzacyjne,
-       druk rastrowy,
-       holowizja.

Przykłady obecnego wykorzystania holografii przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1  Współczesne wykorzystanie technik holograficznych w organizacji i przemyśle
Źródło: opracowanie własne 

Na schemacie powyżej uwzględniono także holografię "nieznaną", pod pojęciem której ujęto nową rangę kreowania jakości życia za pomocą holograficznego obrazu rzeczywistości.


Zdjęcia i znaki optyczne zmienne

Technika używana do skutecznego zabezpieczenia dokumentów i towarów. Wykonane wielowarstwowo, których dwa lub więcej motywów graficznych widocznych jest naprzemiennie, w zależności od kąta patrzenia. Oglądając znak holograficzny obserwujemy różne efekty: przejście jednego obrazu w drugi płynnie lub skokowo, wyświetlanie jednego motywu graficznego powiększającego się i zmniejszającego w zależności od kąta patrzenia na obraz lub wrażenie trójwymiarowości. Dzięki mieniącym się szczegółom weryfikacja możliwa jest gołym okiem i odbywa się błyskawicznie. Nie ma żadnej możliwości skopiowania tych znaków dostępnymi metodami – użycie fotokopiarek, skanerów i innych technik kopiowania jest nieskuteczne [5].


Star Wars, źródło: Google

Holowizja

Holowizja to trójwymiarowa telewizja i kino 3D. Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego, holowizja jest koncepcją „generowania obrazów przestrzennych bez konieczności używania okularów 3D”. Liczne wizje science-fiction, poczynając od Gwiezdnych Wojen i Star Treka nie tylko oswoiły nas z koncepcją holowizyjnej komunikacji, ale rozpaliły pożądanie posiadania takiej technologii zamiast tradycyjnych ekranów. Jednak to wizje przedstawione w filmach takich jak Truman Show, 13 Piętro czy Incepcja stanowią przedsmak możliwości holograficznej rzeczywistości i zagrożeń z niej płynących.
Znana jest koncepcja, że poprzez przemysł filmowy został sprowadzony na Ziemię cały nowy sposób wpływania na myśli [12]. Mimo, że publikacjom przekazów Plejadian przypisywana jest manipulacja Federacji Światła, wciąż jest to jedno z niewielu źródeł opisujących holograficzne sterowanie rzeczywistością trzeciego wymiaru w kontekście bioenergetycznym. Co więcej, łatwo sprawdzić poprzez techniki pracy z bioenergią, jak bardzo koncepcja ta rezonuje z prawdą.


Wahadła Zelanda

W koncepcję holowizyjnej rzeczywistości wpisują się także wahadła, czyli struktury energoinformacyjne powstające gdy myśli grupy ludzi zostają ukierunkowane w tę samą stronę, czyli zjednoczone wspólnym celem, wraz z ich atrybutami (zasoby materialne tj. budynki, urządzenia, wyposażenie, itd.). Gdy parametry emisji myśli stają się takie same i energia poszczególnych myśli zostaje połączona tworząc strukturę, zaczyna żyć własnym życiem i podporządkowuje swym prawom ludzi uczestniczących w jej tworzeniu [20].  Każdy człowiek posiada poczucie obowiązku i odpowiedzialności wobec jakiejś struktury organizacyjnej, do której przynależy (np. rodzina, klub, przedsiębiorstwo, państwo). Do pewnego stopnia, człowiek może nawet odczuwać poczucie winy, jeśli nie wywiązuje się z obowiązków wobec struktury. Wszystkie te wahadła rozwijają się wraz z przyłączającymi się do nich ludźmi, którzy zasilają je myślami. Silna struktura zmusza do przestrzegania ustanowionych zasad i może nawet podporządkować sobie całe warstwy społeczne. Według Vadima Zelanda, wszystkie istoty żywe, które zdolne są do emisji  energii we wspólnym kierunku tworzą wahadła energetyczne. W przyrodzie mogą to być np. kultury bakterii, roje i mrowiska, ławica ryb, leśne knieje czy stado zwierząt jako uporządkowane i jednorodne struktury żywych organizmów. Niezależność wahadeł polega na samodzielności struktury  rozwijającej się zgodnie z własnymi prawami.
„Uczestnicy wahadeł nie muszą być świadomi, że zamiast żyć po swojemu, postępują według zasad wahadła (aparat biurokratyczny rozwija się niezależnie od woli poszczególnych urzędników”. Według Zelanda, każde wahadło jest destrukcyjne ponieważ odbiera energię swoim poplecznikom i ustanawia nad nimi swoją władzę. Człowiek, który znalazł się w strefie wpływu wahadła musi budować swoje życie zgodnie z jego zasadami, w przeciwnym razie układ „przeżuje go i wypluje”. Działalność wahadła ma swoich faworytów, tworzy środowisko życia, ale często prowadzi do rozkładu szczęścia popleczników. Wahadła destrukcyjne dążą do eliminacji innych wahadeł, przez co wciągają ludzi w walkę. Choć jest ona bezpłodna, to człowiek zamiast zajmować się własnym rozwojem, staje się żołnierzem struktury na froncie obrony ideowej, np. religii, systemu władzy, przekonań. Ekstremalnym przykładem walki wahadeł jest wojna, rewolucja czy rywalizacja jako naturalna walka o byt (walka o rynek zbytu, konkurencja polityczna i ekonomiczna, propaganda ideologiczna). Innym znanym określeniem wahadłowej natury rzeczy jest „egregor”.


Wirusowa infekcja myśli

Analogia „wirusów mózgu” do wirusów komputerowych pozwala dostrzec realne zagrożenia płynące z polityki masowej manipulacji umysłami. „Tak jak istnieje realne zagrożenie wirusami biologicznymi i komputerowymi, istnieje zagrożenie „wirusa mentalnego”, stanowiące wprowadzenie do umysłu samodzielnego mentalnego podmiotu, posiadającego możliwość rozprzestrzeniania, wdrażania, kontroli, ochrony przed programem antywirusowym, dalszego rozmnażania itp. Wspomniana jednostka tak jak wirus komputerowy jest sztucznego pochodzenia. Jest w zasadzie w formie tekstowej, ale bywa również w formie wideo, obrazu, komiksu, pieśni itp.” [1]. Obserwując fale kopiowania zdarzeń informacyjnych obecnie np. na temat uchodźców, trudno nie zgodzić się z powyższym stwierdzeniem, że ludzie masowo udostępniający takie informacje na portalach społecznościowych działają jakby byli zawirusowani epidemią automatycznego rozsyłania spamu. Dzięki temu ich cenny czas i uwaga koncentruje się na tych konkretnych wydarzeniach informacyjnych, zamiast na dobrowolnym tworzeniu własnej (jak najpiękniejszej) rzeczywistości. Czy naprawdę uczestnicy portali społecznościowych nie mają do powiedzenia nic od siebie? Skąd bierze większościowy trend, aby zamiast własnych wartościowych przemyśleń i twórczości, nieustannie kopiować na swoją tablicę „mainstream” w postaci popularnych informacji, memów, demotywatorów, filmików yt, itd., lub nieustannie publikować „selfie” z telefonu?
Epidemia „wirusowej infekcji myśli” zdaje się tłumaczyć masowe upojenie strumieniem informacyjnym, który nieustannie odgrywa główny czynnik utrzymujący w obiegu „walutę społeczną” jaką jest nas czas i uwaga.  Istotna staje się refleksja na co tak naprawdę je poświęcamy i czy dajemy się z nich okradać .


Holograficzne sterowanie jakością otoczenia wizualnego

Jednym z najtrudniejszych aspektów sterowania jakością otoczenia wizualnego jest zjawisko określane mianem kosmicznego przemysłu holograficznego, który jest aspektem obecnego stanu techniki z częstotliwości wyższych (ponad trzecim wymiarem). Wstawki holograficzne, np. widoki na niebie (ufo) wyglądają dokładnie jak rzeczywistość 3D. Są kreacjami wydarzeń wytworzonych i wprowadzonych w otoczenie wizualne człowieka tak, aby wyglądały jak elementy pewnego ciągłego procesu i bardzo trudno je rozpoznać. Używa się ich do wpływania na umysły obserwatorów, do kontroli oraz manipulacji świadomości, oraz w celu dezinformacji. Doświadczenia holograficzne dopiero zaczną być ujawniane, będą usankcjonowane i niektóre z nich mają kierować świadomość ludzi w stronę NWO. [2]
Wstawki holograficzne posiadają pola energetyczne i mogą być wykrywane metodami różdżkarstwa. Różdżki poruszają się wewnątrz tych pól inaczej, ponieważ ich pola energetyczne są zróżnicowane i wibrują z niewiarygodną częstotliwością. Można w nie wejść i uczestniczyć w nich. Ludzie mogą być ich częścią  przysięgać, ze są realne. Są one jednak zaaranżowanymi wydarzeniami, zaprojektowanymi aby wpływać na ludzkie umysły. Kino, telewizja i tym podobne są ziemską wersją tworzenia rzeczywistości [2]. Na tym przykładzie dobrze widać wpływ mediów na nieświadome masy.

Istoty ludzkie muszą nauczyć się pozazmysłowego odczuwania, aby uwolnić się z kontroli umysłów i zacząć odczytywać energię. W rzeczywistości o kontrolowanych częstotliwościach, tradycyjne pięciozmysłowe odczuwanie fałszuje i ogranicza realną i skuteczną zdolność jednostek do głębokiej interpretacji otaczającego świata. Dlatego ważnym aspektem ewolucji człowieka staje się szacunek do uniwersalnej wiedzy i naturalnych metod uzdrawiania. Powrót do kultywacji egzystencji w harmonii z przyrodą pozwala na akcelerację potencjału biofizycznego, która umożliwia rozwój postrzegania nadzmysłowego – intuicyjnego.

Największym wyzwaniem dla człowieka XXI wieku jest wprowadzenie innych wymiarów w tę rzeczywistość, sprawienie aby ludzki system nerwowy posługiwał się innymi wahaniami molekularnymi i umiejętność zrobienia tego w prawidłowy sposób [2].  Wtedy możliwe jest rozpoznawanie wstawek holograficznych za pomocą czucia, ponieważ zharmonizowany organizm źle się wtedy czuje, ponieważ wstawki te są próbą kontroli a nie doprowadzenia do rozwoju.
Za przykład wstawek, które wprowadzono, aby zmienić bieg historii podaje się ukrzyżowanie Chrystusa, które powstało aby wytworzyć strach i popchnąć zbiorową świadomość w stronę, która pierwotnie nie była zamierzona.
Jeżeli ludzie zharmonizują się ze sobą i będą działać zgodnie z tym do czego są przeznaczeni, zapanują nad rzeczywistością.


Implanty i wirusy mózgu

Ciało musi być w odpowiednim stanie, aby została przyjęta informacja światła. Logiczny umysł wchodzi w konflikt z tą informacją i energią elektryczną. Bogactwo informacji wpływa uspakajająco na jednostki zharmonizowane, ponieważ mają one pełną świadomość tego, co naprawdę się dzieje [12].
Mikrofale to krótkie i silne impulsy. Taki sygnał może spenetrować komórkę nerwową. W 1962 r. A. Frey uniwersytetu Cornell w Nowym Jorku podał to do wiadomości publicznej [4]. Według bioenergoterapeutów, każdy człowiek posiada od kilkunastu do kilkudziesięciu lub nawet kilkuset programów mentalnych, które blokują jego potencjał twórczy. Jest to bezpośrednią przyczyną życiowych scenariuszy, z których nie jesteśmy zadowoleni.


Obrona przed holograficznymi technikami manipulacji

Obrona przed szkodliwym działaniem manipulacji umysłem w postaci częstotliwości fal jest działem obszernym i skomplikowanym. Ciekawe metody zwalczania negatywnego wpływu fal zaliczają się do BHP energetycznego:
-       obserwacja, czujność i rozwijanie świadomości,
-       wysokoenergetyczna dieta oparta na czystej wodzie i organicznej żywności,
-       ćwiczenia harmonizujące pole energetyczne,
-    tworzenie życiodajnego biopola wokół siebie za pomocą odpromienników, jonizatorów i harmonizerów (np. orgonit, kryształy i kamienie szlachetne, złoto),
-       montaż urządzeń neutralizujących szkodliwe działanie elektromagnetycznych fal (np. klatka Faradaya, czapka z folii aluminiowej - dla osób początkujących, zanim pozdejmowane zostaną programy/implanty/itd. i nauczą się zapobiegać z mentalnego poziomu),
-      rytuały oczyszczające aurę (kąpiele w soli himalajskiej, kąpiel dymna w białej szałwii, kąpiel w ostrożniu warzywnym, afirmacje, medytacja czakralna, itd.),
-   zmiana przyzwyczajeń – unikanie tv, radia, prasy (zamiast tego muzyka harmoniczna, programy przebudzeniowe, lektury pozytywne, które podnoszą wibracje, itp.)

Na rysunku poniżej przedstawiono podstawowe zagrożenia i metody obrony przed holograficzną manipulacją umysłem.

Rys. 2  Zagrożenia i podstawowe zasady obrony przed iluzją holowizji rzeczywistości
Źródło: opracowanie własne


Wymienione powyżej metody zwalczania negatywnego wpływu manipulacji skłaniają do refleksji nad aktualnie promowanym powszechnie konsumpcyjnym stylem życia. Zachęcają także do rozpoczęcia osobistej przygody z transformacją wszelkiego negatywizmu w pozytywny obraz rzecywistości, prowadząc nas ku naszemu osobistemu "Niebu na Ziemi". 


Podsumowanie

Holograficzny obraz rzeczywistości w szeroko pojętym kontekście kwantowym, w obliczu obecnego poziomu wiedzy powszechnej wciąż stanowi temat abstrakcyjny i do końca ani nie zbadany, ani nie potwierdzony. Pomimo tego, sama świadomość istnienia struktur energoinformacyjnych ma decydujące znaczenie w dalszym scenariuszu rozwoju ludzkości. Dla każdego człowieka prawda jest inna, ponieważ jej obraz budowany jest na podstawie sumy osobistych doświadczeń. Jednak dla istot w wysokim stopniu zharmonizowanych z naturą, podstawą odbioru jest odczyt wibracji.
Obrona przed holograficznymi obrazami rzeczywistości jest możliwa w przypadku uczciwego podporządkowania się prawu naturalnemu, którego podstawę stanowi czystość intencji oraz higiena bioenergetyczna. Olbrzymia część hologramów, którym ulega większość nieświadomych ludzi (np. polityka) nie aplikuje w przypadku osób prawdziwie przebudzonych i dbających o zrównoważony rozwój swego potencjału biofizycznego. Tacy ludzie są znacznie mniej podatni i narażeni na wszelkie manipulacje umysłem, ponieważ ich uwaga jest skierowana w stronę uniwersalnych wartości sterujących wszechświatem. Intuicyjnie wchodzą w rezonans z bezwarunkową miłością zamiast ideologii kontroli systemowej i zazwyczaj żyją poza powszechnie przyjętymi ramami normującymi funkcjonowanie jednostki w świecie trójwymiaru. Mają oni także lepiej rozwinięte czucie pozazmysłowe, a odczyt energii jest dla nich naturalny. Oznacza to, że znajdują się w odpowiednim stanie (są wolni od większości programów mentalnych), i z pełną jasnością widzenia mogą dekodować pole energetyczne, aby na tej podstawie podejmować decyzje.  
W związku z powyższymi argumentami, problematyka holograficznych aspektów sterowania obrazem rzeczywistości znacznie wykracza poza holowizję, czy tradycyjnie pojmowane definicje holografii. Odkrywa przed nami subtelne obszary sztuki kontroli umysłów na masową skalę i uczula na ich obecność w trójwymiarowej rzeczywistości, uświadamiając jej faktyczną wielowymiarowość.
Eksperymentowanie z transformacją negatywnego obrazu siebie i świata wymaga otwartości umysłu, wyobraźni i dużej dozy zaufania, że jesteśmy w tym procesie zmian bezpieczni i prowadzeni przez doskonałą obecność światła prawdy i miłości.


Wnioski

1.   Obserwacja dynamicznej ekspansji technik komunikacji audiowizualnej w otoczenie wizualne człowieka skłania do refleksji nad głębszym wymiarem obrania takiego kierunku rozwoju cywilizacji i nowej wizji uprzemysłowienia.
2. Dowiedziona szkodliwość wpływu przemysłu reklamowego, filmowego, serwisów społecznościowych, itd., wymusza zachowanie czujności wobec technik komunikacji audiowizualnych i ich rzeczywistej roli w rozwoju człowieka.
3.   Koncepcja czasu i uwagi jako „waluty społecznej” zdaje się potwierdzać obawy dotyczące wpływu mediów na jakość życia człowieka i jego  otoczenia wizualnego.
4.   Idea holograficznego doświadczania projekcji rzeczywistości jest tematem nowym i budzącym kontrowersje, ponieważ dotyczy percepcji człowieka na tak subtelnym poziomie, że dotychczas nie zgłębiano tego fenomenu na skalę powszechną.
5.   Zakładając, że holograficzne sterowanie jakością otoczenia wizualnego jest możliwe, należałoby zainteresować się metodami obrony przed „holo-atakami” na ludzką psychikę.
6. Istnieje uzasadniona potrzeba dalszego zgłębiania problematyki holograficznego obrazu rzeczywistości i jego wpływu na kierunki rozwoju ludzkości.


Bibliografia
1.     Ashmanov I., 2014, Wirusy mózgowe, https://roem.ru/07-08-2014/109742/pro-mozgovye-virusy/ , 07 sierpnia 2014
2.     Belke R.,  Czy telewizory zostaną zastąpione przez hologramy?, www.lifeisgood.blog.pl
3.     Davis S., 2010, Butterflies Are Free to Fly – A New and Radical Approach to Spiritual Evolution. L&G, Productions, LLC (Chapter 22)
4.     Electronics behind V2K,
6.     Holo - jako główny motyw współczesności, 2013,  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/holo-jako-glowny-motyw-wspolczesnosci-2013-05
7.     Icke D., The Biological Computer  & The Hollographic Illusion of Reality, https://www.youtube.com/watch?v=Nlk_T2ix6n4&list=PLMhrG-ca2hWYpUW4aixnVXkHc_rtbgtFq&index=1
8.     Icke D., Holographic Illusion of Reality, https://www.youtube.com/watch?v=QvR-sgL70l8
9.     Icke D., Decoding the matrix, the body computer and the holographic universe, https://www.youtube.com/watch?v=Dm9qSVevz6o
10.  Kołomańska K, Social currency – o kojarzeniu jakości życia z jakością otoczenia wizualnego, 2011, SJSW, http://sjsw-aqva.blogspot.com/2011/12/social-currency-o-kojarzeniu-jakosci.html
11.  Kołomańska K., 2011, Wirtualna rewolucja, http://sjsw-aqva.blogspot.com/2011/11/wirtualna-rewolucja.html
12.  Marciniak B., 1992, Bringers of the Dawn – Teachings from the Pleiadians,  Wyd. Bear & Company, Vermont
13.  Talbot M., 1991, The Holographic Universe
14.  The Holografic Universe, https://www.youtube.com/watch?v=lMBt_yfGKpU
15.  The Holographic Universe is still recording you, https://www.youtube.com/watch?v=ufeWYEBrhng
16.  Treborok, Blokowanie sygnałów mikrofalowych w domu, https://treborok.wordpress.com/about/blokowanie-sygnalow-mikrofalowych-w-domu/
17.  Wiśniewski M.R., Zero holowizji, www.technologie.gazeta.pl 
18.  Wybrane techniki stereoskopii,  2015, Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Pracownia Informatyki Optycznej, Luty 2015, www.if.pw.edu.pl
19.  Zeland V., 2009, Transerfing rzeczywistości, tom I Przestrzeń wariantów, Wyd. Hartigramma,
 20. Niebo z Hatorami, http://ariusz.pl/wp-content/uploads/2015/02/Niebo-z-Hathorami-.pdf1 komentarz:

  1. CIEKAWE. Im bardziej niezrozumiałe tym ciekawsze. Zwizualizowana jakość życia, wpływa niegatywnie na nasze życie. Człowiek nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji. Często nie wie, że poddany jest "zaprogramowanemu oddziaływaniu", jak na przykład " ukrzyżowanie Chrystusa", które jest "symbolicznym tyranem naszych mózgów". Jest na szczęście, jedna analogia z niedawno opisaną holograficzną teorią wieloświatów wg Hawkinga. Gdyby to powiązać ze sobą można powiedzieć, że:
    1. TEZAS; Wszechświat jest hologramem, rzeczywistością nierzeczywistą ( pytanie; co to jest rzeczywistość?)
    2. ANTYTEZA;Aby w nim żyć po swojemu, musimy podnosić swoją świadomość i unikać zaprogramowań i sterowań energoinformacyjnych (media). Pytanie; w jaki sposób i czy medytacja może być elementem obrony i wysokiej jakości życia i jako przedsiębiorca i jako konsument.
    3.SYNTEZA; Uwaga skojarzeniowa to nowa wartość, w tym ekonomiczna, organizacji działającej w zdigitalizowanym świecie holograficznych fraktali. Pytanie; jak skwantyfikować uwagę skojarzeniową klienta, pracownika i przedsiębiorcy aby zrównoważyć rozwój?

    OdpowiedzUsuń