środa, 29 czerwca 2011

FATAMORGANA PROPAGANDYBadania jakości wizualnej zmuszają do ciągłego doskonalenia na wielu poziomach, dostarczają profesjonalnych narzędzi i motywacji do rozwoju. Choćby dla własnej satysfakcji warto mieć umysł otwarty na wiedzę
  
Pierwsze zetknięcie z badaniami jakości wizualnej potwierdziło zasadność i celowość podjęcia problematyki w szerszym kontekście społeczno-naukowym. Kontrowersje wokół pojęcia i statusu jakości wizualnej wiążą się z brakiem jednolitej i klarownej terminologii, która porządkowałaby literaturę tematu. Potrzeba systematyzacji zagadnień związanych z jakością w otoczeniu wizualnym człowieka zaowocowała koncepcją domeny jakości wizualnej, rozumianą jako nadsystem, w którym żyje i rozwija się człowiek.

Materia jako wizualna demonstracja energii natury stanowi środowisko, które głęboko wpływa i programuje rzeczywistość na wielu subtelnych poziomach funkcjonowania. Istotne jest zajmowanie się tą problematyką i jej oddziaływaniem na pozostałe systemy działania, w sposób zorganizowany, interdyscyplinarny, holistyczny oraz synergiczny. Integracja dostępnej wiedzy pozwala uzyskać głębsze i bardziej całościowe spojrzenie na rozwój człowieka oraz jego uwarunkowania.

Podstawowe różnice w interpretacji rzeczywistości dotyczą najczęściej niekompletnego podejścia do nowoczesnej wizji jakości. Polegają na wybiórczej selekcji podawanych zakresów i narzucania konkretnych funkcji jakości wizualnej. Najczęstszym błędem interpretacji wydaje się jej rozumienie w kontekście cechy, specyfikacji produktu np. estetyczny design.
Kolejnym z utrudnień przeprowadzania typowo naukowej ewaluacji jakości wizualnej jest błędne utożsamianie przez respondentów definicji jakości wizualnej wyłącznie z preferencjami osobistymi lub kwestią kompetencji do oceny w ogóle. Tworzenie komplikacji natury emocjonalnej wynika z tego, że przedmiotem oceny staje się także nasza osobista konfrontacja z własnymi ograniczeniami. To jest ludzkie i zrozumiałe, że budzi kontrowersje odwieczna dyskusja o prawdzie na temat historii ludzkości i uwarunkowań sterujących jej rozwojem. Z pozycji badawczej, w eksploracji domeny jakości wizualnej chodzi o łączenie dostępnej wiedzy i przekładanie jej na język organizacji, który pozwoli w prosty, tani i uczciwy sposób adaptować efektywne rozwiązania.


Wasza jakość

Czy istnieje jakość nasza, wasza, czy jakość może być czyjaś? 
Jakość nie jest niczyją własnością ani produktem. Jakość to proces doskonalenia, wartość ponadczasowa, lecz zmienna w czasie, ponieważ jej poziom zależy od ciągłości zaangażowania we wzrost. To wiedza uniwersalna zakodowana we wzorcu natury, wspólne dobro intelektualne, genetyczna właściwość żywych organizmów. 

Choć dla każdego ma indywidualne zabarwienie światopoglądowe, dla wszystkich ludzi jest wspólnym mianownikiem jako kryterium rozwoju. Elementem określającym jakość jest świadomość. Promocja jakości wizualnej dotyczy zatem metod odnowy świadomości i zdolności do twórczej interpretacji wizualnej oraz jej ciągłego doskonalenia. 


Elitarne i egalitarne

Jakość wizualna jest paradoksalnie wartością elitarną i jednocześnie powszechną, ze względu na funkcje jakie pełni w społeczeństwie. Analiza wniosków badawczych skłania ku  przekonaniu, że istnieje potrzeba powszechnej restytucji społecznej świadomości, aby przywrócić pewne kardynalne wartości istotne dla prawidłowego wzrostu. Natomiast efektywność takiej inwencji w skali masowej kwestionuje elitarność "wysokiej jakości".
Czy jakości wizualnej powinno się zatem powszechnie nauczać?
Badanie możliwości powszechnej implementacji wartości postrzeganych jako elitarne, wyjątkowe, rzadkie z góry narzuca ograniczenia programowe, ale nie wyklucza wypracowania elastycznego modelu uwzględniającego zrównoważenie potrzeb do warunków makrootoczenia wizualnego. Nowatorski charakter koncepcji zarządzania jakością wizualną oparty jest na istniejącym dorobku nauki, wyprzedzając aktualne potrzeby otoczenia wizualnego.


Anatomia fatamorgany

Jakość jest za darmo 
P. Crosby, The Quality is Free, 1978

Z definicji, działalność propagandowa oznacza celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na perswazji intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumentów).

Jakość nie potrzebuje propagandy, tylko woli zrozumienia, że nie jest produktem. 
Jakość wymaga umysłu otwartego na wiedzę i filozofię doskonalenia.
Jakość wymaga inwestowania czasu i świadomej uwagi w rozwój w różnych aspektach życia jednocześnie. 
Inne, węższe wyobrażenia o jakości mogą być niebezpiecznie złudną fatamorganą.   

Emocje towarzyszące dyskusjom o jakości wizualnej, pięknie, estetyce i świadomości zgodne są z ludzką naturą i duchem historii kontrowersji, które szeroko opisał prof. B. Dziemidok w „Główne kontrowersje estetyki współczesnej" (PWN, 2009). Te emocje świadczą na korzyść priorytetu jakości wizualnej, bowiem temat budzi wciąż żywe, zainteresowanie, dostarczając sporo ciekawej argumentacji badawczej i potwierdzając wyniki obserwacji. Emocje powinny jednak opaść, istotą pojęcia jakości jest nowoczesna wizja i proces ciągłego doskonalenia, poszukiwanie wzorca w swej klasie, tworzenie nowych rozwiązań, wieloaspektowość, szlifowanie poszczególnych sfer działania (organizacji, techniki, ekonomii, bioarchitektury, estetyki, itd.) na wszystkich poziomach kreacji i w duchu zdrowej innowacji. 
To wartości, których zrozumienie i akceptacja nie że być sfabrykowane ani narzucone, ich trwały sukces leży przecież w naturalnej mocy twórczej.

Propaganda z góry wypacza sens przedsięwzięcia wymagającego uszlachetnionego podejścia, zaprojektowanego w celu pobudzenia świadomości i kreatywności jako społeczna innowacja. Projektowanie badań jakości wizualnej zakłada gromadzenie wielostronnych, rzetelnych argumentów w otwartej dyskusji respektującej wolność poglądów. Wysoce etyczną barierę jakości dyktują także badania geniuszu w swej klasie, co z jednej strony nakreśla górną granicę, jednak to właśnie najbardziej mistyczna i fascynująca ścieżka wśród technik doskonalenia. Z drugiej strony, badania obejmują mniej uświadomioną społeczną potrzebę zaakcentowania aspektu jakości w treściach dostępnych informacji z różnych dziedzin aktywności człowieka.

Konflikt interpretacji wyjaśnia nie tylko niski poziom wiedzy, ale także nowatorski status proponowanych rozwiązań wśród powszechnie stosowanych modeli działania.
Materiały powstają na podstawie wyników badań społecznych dotyczących jakości wizualnej, obejmują realne cele i działania zaprojektowane z myślą o odbudowie przestrzeni wizualnej i świadomości zbiorowej w harmonii z naturą.

Myślę, że jakość wizualną ma budzić wątpliwości i pobudzać do myślenia projektowego, abstrakcyjnego, krytycznej analizy. Duchem projektu jest innowacja w podejściu do zarządzania jakością w ogóle, która ma zbliżyć cywilizację do kultury pro natura. 


Co to jest polityka jakości wizualnej?

Polityka jakości wizualnej jest instrumentem kompleksowego zarządzania jakością i narzędziem powszechnie używanym w inżynierii jakości. Wywodzi się z filozofii jakości, technologii produkcyjnej, a w sztukach wizualnych kompetencje menedżerów jakości posiadają wszyscy, którzy przyczyniając się do kreacji wizualnej tworzą przestrzeń widzialną wokół siebie. Ty i ja, wszyscy jesteśmy związani z jakością wizualną, nawet w przypadku niepełnosprawnego zmysłu wzroku, ponieważ żyjemy w środowisku wizualnym. Tym samym, każdy z nas na co dzień odbiera wizualność i kreuje swój własny świat jako jednostka, część społeczności, naród, cywilizacja.
Polityka jakości wizualnej to sposób na poprawę nie tylko wizualnego komfortu życia, ale pomysł na ponowne połączenie człowieka z naturą.


Jak chcemy dokonać zmian?

SJSW nie jest instytucją, ani organizacją wyposażoną w moc prawną lub potencjał, aby dokonać bezpośrednio zmian jakościowych opisywanych w badaniach. 
Jest to projekt edukacyjny, platforma wiedzy, która dostarcza informacji, wniosków badawczych i pomysłów gotowych do implementacji. 
Inicjacja powszechnej zmiany w kierunku projakościowym leży w dobrowolnej kompetencji każdego człowieka, istniejących już organów i innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych na całym świecie. A przede wszystkim zmiana musi zajść w nas samych.
                      
Nadrzędnym zadaniem SJSW jest gromadzenie, badanie, i opracowywanie materiałów będących źródłem utylitarnej wiedzy o jakości wizualnej i uwarunkowaniach jej rozwoju, które mogą być wykorzystane uniwersalnie.Badania prowadzone są na potrzeby powstającej dysertacji naukowej i mają zachęcać mają do własnej eksploracji tematu.

Stowarzyszenie Jakości w Sztukach Wizualnych powołano do życia przede wszystkim w celu utworzenia pierwszej przystani, na której mogą powstać fundamenty domu jakości wizualnej. Rozbudowa koncepcji wymaga długotrwałego zaangażowania. 
Jest to prawdopodobnie pierwszy i jedyny program badawczy na świecie typu open source, traktujący omawianą tematykę w sposób integrujący dostępną wiedzę. 


Sylwetka autorki pomysłu

Dostrzegając ciekawe wyzwanie, wagę, potrzebę i barwność tematyki, mając odpowiedni profil i możliwość, aby taki projekt stworzyć, grzechem byłoby nie spróbować. Nie prowadzę badań po to, by uratować ludzkość przed zagładą jakości, jak mi sugerowano. Obawiam się jedynie wąskiego pryzmatu, przez który większość z nas spogląda na jakość jako kryterium powierzchownej oceny, podczas gdy definicja jakości, którą proponuję dotyczy wszechstronnego, multiprocesowego podejścia do ciągłego doskonalenia. Kiedy pytam respondentów o jakość wizualną, często słyszę obawy o propagowanie własnych wzorców jakości, co wiąże się m.in. z tym, że jakość wciąż mylnie utożsamia się prawie wyłącznie z poczuciem estetyki, a nie np. z bioarchitekturą, prawami natury czy neurolingwistyką.
Wierzę, że wizja koncepcji jakości wizualnej ma perspektywę zaistnienia w przyszłości, jednak pod warunkiem chęci i gotowości do zmiany osobistego podejścia do życia na bioharmonijne. Taka przemiana odbywa się w sercu człowieka i nazywa się dojrzewaniem. Potrzeba więc, aby człowiek jako istota kosmiczna wyrósł z dzieciństwa i stał się dojrzałym, odpowiedzialnym obywatelem kosmosu. W tym trudnym procesie kluczową rolę odgrywa bioharmonia.KEIT, SJSW


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz